Komplexní péče

Komplexní péče o zuby je proces rekonstrukce, funkčně a esteticky odpovídající „zdravým zubům“, sestávající z řady souvisejících a současně navazujících úkonů. Rozhodnutí k zahájení procesu rekonstrukce je postaveno na dobrém porozumění problému, spolupráci pacienta a zubního lékaře. „Po ošetření jednotlivých zubů, odléčení měkkých tkání – dásní , parodontu je připraven model rekonstrukce celého chrupu odpovídající ve výsledku optimálnímu skusu. Po sanaci zubů a jejich přípravě v souladu s funkčním modelem jsou mocí dočasné dlahy usměrněny pohyby čelistí pro optimální skus. Protetika jednotlivých zubu (celého chrupu) je zhotovena podle modelu optimálního skusu a fixována na již připravené zuby.“

Příklad 1 Protetické práce celého chrupu (HDČ)

Příklad 2 Kompletní dostavba a rekonstrukce předního úseku horního oblouku (HČ)

Často je komplexnost zubní péče vnímána jen jako jednotlivě nabízené služby. Jednotlivé výkony jsou prováděny samostatně pro konkrétní situaci, nápravu aktuálního problému, bez vzájemné návaznosti a respektování širších vztahů. Jednotlivé zákroky sice v danou chvíli odstraní lokální problém, ale jak kumulací těchto zákroků, tak nerespektováním vzájemných vztahů se rozvíjí dlouhodobé poškozování chrupu.

Komplexnost péče je vhodné vnímat jako dlouhodobý léčebný plán. Ten je sestavován tak, aby byly prováděny takové navazující výkony ošetření (opravy kazů, ošetření kanálků, výměna nevyhovujících výplní, odstranění zabarvení zubů, může být přistoupeno k ortodontickým zákrokům, doplnění chybějících zubů), které by celý chrup připravily pro rekonstrukci s dlouhodobě udržitelným a vyváženým stavem. Všechny zuby se pak opět budou vzájemně doplňovat, podporovat a nebude docházet k místnímu přetěžování. K přetěžování jinak dochází v důsledku změn v chrupu způsobených jednotlivými zásahy bez respektování vzájemných vztahů nebo nerovnoměrným opotřebením (obroušení -„okousání“ zubů) a kdy byly již dříve provedeny nekoordinované opravy zubů, došlo ke ztrátě zubů nebo nastal posun zubů do mezery po chybějícím zubu. Soubor těchto postupných nápravných kroků je vhodné uzavřít celkovým vyrovnáním chrupu. K tomu účelu zhotovíme modely stávajícího chrupu a pomocí artikulátoru se najdou kolizní místa. Model původního stavu se upraví (odstraní kolizní místa) na optimální stav chrupu se správnou artikulací (simulací žvýkacích pohybů se nastaví vzájemné vztahy mezi zuby) a podle výsledného funkčního modelu se vytvoří konečná protetická práce. Takto provedenou komplexní rekonstrukcí se zamezí dalšímu poškozování chrupu a naopak se skus po opravě navrátí do plně funkčního stavu.

Nezanedbatelným pozitivním efektem je získání mladšího vzhledu celého obličeje, hezčí úsměv, který je způsoben změnou pozice čelisti v důsledku zvýšením skusu.

Příklad 3 Ošetření „kazu“ pod nevyhovujícími korunkami – sanace front úseku. dostavby pod korunky, dokončená fixace korunek